Jak se vyvíjely české země v 19. století?

Jak se vyvíjely české země v 19. století?

Email Tisk

ceske zeme 200Snad každý ví, že až do roku 1918 - do vzniku samostatné Československé republiky - byly české země součástí rakouské (případně rakousko-uherské) monarchie. Avšak náhledy na minulost se měnily: utvářeli je nejen dějepisci, ale také školní výuka, četba knížek a sledování filmů, stejně jako informace šířené tiskem, rozhlasem, televizí a nyní též skrze internet. O jakési shrnutí dané problematiky se nyní pokouší dvojsvazková publikace České země v 19. století, připravená pod vedením prof. Milana Hlavačky.

 

Tematický záběr je mimořádně široký, autoři se pokoušejí postihnout 19. století z nejrůznějších úhlů, vysledovat všechny možné souvislosti napříč politickým i sociálním spektrem, věnují se proměnám poměrů ve městech i na venkově. A jsou si vědomi, že nelze odhlédnout od prací, které byly napsány dříve - připomínají zakladatelský významy historika Otty Urbana. Ovšem připojit by bylo možné i další osobnosti, třeba Jiřího Kořalku.

Hlavačkova dvojkniha, blížící se k tisícovce stránek, je rozdělena do sedmi kapitol a shrnujícího závěru, který vytyčuje čtyři základní proměny, kterými společnost 19. století prošla: jednak se vladařská moc posunula od absolutismu ke konstitučnímu panování, ale především se změnilo postavení obyvatelstva, když poddaný se stal občanem a když zemské vlastenectví (či spíš vlastenčení) bylo nahrazeno národním povědomím. To vše umožnilo, aby se ze společnosti tradiční ve všech významech tohoto termínu zrodila společnost moderní. Předchozí kapitoly pak osvětlují mechanismus těchto proměn.

ceske zeme 1

I když 19. století bývá někdy nazýváno "dlouhým", podle některých názorů je otevřela již francouzská revoluce (1789) a uzavřela až první světová válka počátkem století dvacátého, rozhodně se nejedná o vnitřně neměnné období. Zásadním předělem se totiž stal výbušný rok 1848, takže bez velké nadsázky lze oddělit dění před tímto datem a po něm. Hlavačkova kniha se soustředí zejména na proměny, které nastaly po něm, třebaže občas podniká exkurse až do 18. století, aby vysledovala třeba proměny krajiny v jejich dlouhověkém průběhu.

První svazek se věnuje zejména sféře politické a hospodářské. Zabývá se obšírně odkazem roku 1848, kdy se zrodily první politické programy (např. Havlíčkův) pro habsburskou monarchii, zkoumá postoje české politické reprezentace, přibližuje situaci ve státní správě i samosprávě. Čtenáře však nepochybně zaujmou i stati věnované tehdejšímu politickému systému, ustavičnému střetávání českého a německého živlu a rovněž politickým idejím, nechybí ani úvaha o příčinách rozpadu habsburské monarchie, svými kořeny tkvícího v císařově nechuti, podmíněné i německými protesty, poskytnout českým zemím stejné "vyrovnání", s jakým souhlasil v případě Uherska.

ceske zeme blazre

Důležitá je rovněž kapitola zasvěcená růstu občanského vědomí poté, co roku 1848 byla zrušena robota a dosavadní poddaní se mohli (byť s všelikými omezeními) svobodně rozhodovat o svém osudu. Nahlíží do venkovského prostředí, vždy konzervativnějšího a nedůvěřivějšího k jakýmkoli změnám oproti městu, eventuálně měšťanstvu. S těmito změnami, zejména s přesuny práceschopného obyvatelstva, samozřejmě souvisel i rozvoj hospodářství, kde tradiční (domáckou, manufakturní) výrobu nahrazuje podnikání tovární. Rozvoj průmyslu samozřejmě nebyl žádnou selankou, bezohledné vysávání pracovních sil a jejich vlastně bezprávné postavení se odráží v řadě románů i básní té doby.

Druhý svazek načrtává proměny kolektivní identity, ukazuje, jak byla vnímána příslušnost k národu, k jazyku, jak se vyvíjel posun od patriotismu k nacionalismu, jaké zápasy se sváděly o uznání češtiny třeba ve vzdělávacím systému nebo úřední komunikaci. Tehdy také vznikal jev později nazvaný veřejným míněním, mohutnělo emancipační hnutí, ale také nikdy nevymizely pokusy držet společnost pod státním dohledem. Zdokonalovala se zdravotnická (nemocniční) péče, jakkoli – zejména na vesnici – přijímána s nedůvěrou. Podrobně je zdokumentováno, jak ve vztahu k církvi, jejíž špičky se zdiskreditovaly úzkým sepětím s vládnoucí dynastií, sílily sekularizační tendence.

ceske zeme krumlov

Cenné jsou úvahy o vztazích českého obyvatelstva k jiným, hlavně sousedním zemím a národům, zvlášť zajímavé jsou postřehy o často tendenčních obrazech "toho druhého", které podporovaly vžité představy. Nejedná se jen o vztahy česko-německé a česko-uherské (Slovensko bylo tehdy součástí Uherska), ale také o projevy panslavismu a rusofilství. Dotknuty jsou rovněž vztahy mezi Čechy a Poláky, neboť na původně polském území, které si přivlastnilo Rakousko, se právě Češi stávali prototypem komisního rakouského úředníka.

V této souvislosti lze litovat, že autoři nevěnovali stejnou pozornost napjatým vztahům mezi českým a židovským, většinou německy mluvícím obyvatelstvem, vnímaným jednak jako vychytralé, jednak odnárodnělé etnikum (viz Jana Nerudu a jeho spisek Pro strach židovský), nemluvě o pradávném obvinění, že "židé nám ukřižovali Kristapána". Okrajová, toliko výčtová zmínka o nich padne jen v kapitole o sekularizaci. Kočující romská populace pak zůstává úplně mimo pozornost.

Předpokládám, že "politicky korektní" způsob psaní, místy až suchopárný a kožnatý, nemusí každému čtenáři vyhovovat. Snaha dospět k popisně nezaujatému nadhledu na "velké dějiny" téměř vyloučila přiblížení všední každodennosti, nemluvě o postižení mentality a mravů. Kupříkladu daleko názornější, mnohem sytější a hmatatelnější obraz 19. století mně nabídla třeba úvodní kapitola z 11. svazku Toulek českou minulostí. Možná by vážení dějepisci měli někdy nahlédnout i mimo svůj vědecký obzor, aby pochopili, že poznatky lze zpřístupňovat také trochu jinak...

ceske zeme

Milan Hlavačka a kolektiv: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. 2 svazky.
Vydal Historický ústav, Praha 2014. 480 + 480 stran.

Hodnocení: 80 %

Foto: Historický ústav, Česká televize, www.ckrumlov.cz www.blazre.estranky.cz


 
Banner

Rozhovor

„Jsem v podstatě od přírody neuvěřitelně líný tvor a jen okolnosti mě neustále nutí vyvíjet další a další aktivity,“ tvrdí dabér a moderátor Michal Jagelka

jagelka michal 200Michal Jagelka – herec, moderátor a princ českého dabingu. Jeho hlas známe všichni, díky němu k nám česky hovoří takové hvězdy, jako jsou Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Orlando Bloom… Denně slýcháme j...

Hledat

Chaty s osobností

Příběhy Elišky, Vítka a Čenišky (33)

Čtěte také...

Tomáš Garrigue Masaryk: Známý i neznámý, Vladimír Liška

Screenshot 2Kniha si nečiní ambice být souhrnnou biografií T. G. Masaryka; neklade si za cíl ukázat ho v celé jeho osobnostní šíři. Zabývá se především některými klíčovými dramatickými, jistým způsobem dokonce záhadnými momenty Masarykova života s cílem pozna...

Z archivu...


Literatura

Rodinné recepty mohou představovat soukromý poklad

Moje recepty 200V záplavě kuchařek, které se v poslední době objevují na našem knižním trhu, je obtížné přijít s něčím originálním, co by mohlo zaujmout čtenáře a potenciální laické kuchaře. Nakladatelství Fragment nabídlo jedno řešení: napište si svoj...

Divadlo

Hráči - Komorní scéna Aréna
Hráči 200Hercům nejvyšší kategorie, těm, kteří dokážou svou profesi vypilovat na mistrovskou úroveň jemně cizelovaných detailů, říkám, čistě jen pro svou potřebu, hráči. Ostravská Komorní scéna Aréna má stejnojmennou Gogolovu klasiku na repertoáru už šestý...

Film

Bez kalhot: spojení tance a nahých mužů funguje i na plátně

Jaký je asi svět striptérů? Jak vypadá jejich vystoupení na jevišti si dokáže představit asi každý. Jaký je ale život mužů, kteří se bez ostychu, za nějaký ten úplatek, svlékají, to už je pro většinu z nás větší záhada. Do této doby jsme si s tím mohli tak na...