Den dřeva a medu

Den dřeva a medu

Email Tisk

Program:

10.00 hod. Zahájení 5. roèníku Dne døeva a medu
10.10 hod. Vyhlášení soutìže Døevìná fotka 2016
10.20 hod. Vyhlášení soutìže Øád hlinecké medové vaøeèky
10.30 hod. Vyøezávání døevìné sochy motorovou pilou, øezbáø Václav Vondra
11.10 hod. Pøedstavení divadelního spolku GT Hlinsko, na motivy pohádky pro dospìlé od V. Havla
11.50 hod. Døevìné soutìže pro veøejnost (pro dospìlé i pro dìti)
12.20 hod. Vystoupení kouzelníka Standy
12.40 hod. Vyøezávání døevìné sochy motorovou pilou, øezbáø Václav Vondra
13.15 hod. Vystoupení kata Pawouka, popravèí a muèící nástroje
13.40 hod. Medomet soutìž
14.00 hod. Pøedstavení Duhová pohádka
14.55 hod. Vyhlášení soutìže Nejlepší Medová dobrota
15:00 hod. Charitativní dražba døevìných soch, výtìžek putuje na dobroèinné úèely
15:30 hod. Pøedání výtìžku ze všech 3 charitativních akcí na Dni døeva a medu
15:40 hod. Vystoupení kapely Big band Chrudim
17.00 hod. Ukonèení 5. roèníku Dne døeva a medu
14.45 hod. MAS - vyhlášení vítìzù èasopisu Hlinecký Strakáèek a ze Zpravodaje MAS Hlinecko

Po celý den:

Døevìný hrací koutek pro dìti
Pøedvádìní hasièské techniky, pro dìti - dovádìní v pìnì - pøed Orlovnou
Jízda na døevìném voru po øece Chrudimce
Vyøezávání døevìné sochy, øezbáø Martin Šustr - pøed Orlovnou
Kouzelník Standa a jeho balónkový stánek (výtìžek putuje na dobroèinné úèely)
Soutìž Nejlepší medová dobrota (výtìžek putuje na dobroèinné úèely)
Profesionální stromolezec a døevorubec, ukázky v 11.00 h,13.00 h a 15.00 h, v prùbìhu
dne možnost vyzkoušet pro veøejnost
Tradièní jarmark v prostoru Betléma a pøed Orlovnou
Stánek Èeského rozhlasu - pøed Orlovnou

drevo

Dále mùžete navštívit místní kavárnu, tkalcovnu, restauraci, cukrárnu. Projít Betlém s prùvodci, nakoupit suvenýry nebo navštívit Turistické informaèní centrum. Na Betlémské návsi mùžete dìtem nechat dìtem namalovat obrázek na oblièej, vyrobit si døevìný suvenýr, prohlédnout si výstavu døevìných plastik, vyzkoušet trampolínu, vidìt práci na kolovrátku, ukázky øemesel apod. Mùžete s dìtmi navštívit dìtské høištì. Po celou dobu akce bude zajištìno bezplatné WC.


 
Banner

Rozhovor

ZE ŠKOLY DO VELKÉHO SVĚTA

letos1Za novou slovenskou značkou Letos stojí Monika Brzá. I přesto, že značka funguje zatím jen rok a půl, autorka se výrobě porcelánu a keramiky věnuje již dlouhá léta. Její tvorbou se můžete pokochat na Dyzajn marketu prázdniny v Praze na Piazzetě Národního...

Hledat

Chaty s osobností

Příběhy Elišky, Vítka a Čenišky (33)

Čtěte také...

Výstava Císař Karel IV. 1316-2016

karel200Česko-bavorská zemská výstava Císař Karel IV. (1316–2016) pořádaná při příležitosti 700. výročí narození tohoto výjimečného panovníka představí v Praze i v Norimberku mimořádný výběr památek kultury a umění jeho doby. 

...

Literatura

Komisař Wallander se ocitá ve slepé uličce

henn 200Severská detektivka bezpochyby české čtenáře stále táhne a je jen a jen dobře, že kromě nových tváří nakladatelé nezapomínají ani na celosvětově osvědčená jména, jenž tento žánr před lety utvářela. Henning Mankell rozhodně patří mezi ty nejvýznamnější a...

Divadlo

Strakonický dudák

svanda dudak200Divadlo D21 uvede Strakonického dudáka poprvé ve čtvrtek 30. května od 19:30. Režisér Peter Chmela a dramaturg Jiří Roth uvedou představení v původním jazyce, avšak velmi rezonující se současným svět...

Film

Plzeňské Finále opět přichází

FP perexŠkarohlíd by mohl namítnout, že ocenění určených pro domácí audiovizuální tvorbu je nějak moc - vedle Českých lvů jsou to Trilobiti, dále ceny filmové kritiky a nyní též Zlatí ledňáčci udělovaní festivalem Finále ...