Den dřeva a medu
Banner

Den dřeva a medu

Program:

10.00 hod. Zahájení 5. roèníku Dne døeva a medu
10.10 hod. Vyhlášení soutìže Døevìná fotka 2016
10.20 hod. Vyhlášení soutìže Øád hlinecké medové vaøeèky
10.30 hod. Vyøezávání døevìné sochy motorovou pilou, øezbáø Václav Vondra
11.10 hod. Pøedstavení divadelního spolku GT Hlinsko, na motivy pohádky pro dospìlé od V. Havla
11.50 hod. Døevìné soutìže pro veøejnost (pro dospìlé i pro dìti)
12.20 hod. Vystoupení kouzelníka Standy
12.40 hod. Vyøezávání døevìné sochy motorovou pilou, øezbáø Václav Vondra
13.15 hod. Vystoupení kata Pawouka, popravèí a muèící nástroje
13.40 hod. Medomet soutìž
14.00 hod. Pøedstavení Duhová pohádka
14.55 hod. Vyhlášení soutìže Nejlepší Medová dobrota
15:00 hod. Charitativní dražba døevìných soch, výtìžek putuje na dobroèinné úèely
15:30 hod. Pøedání výtìžku ze všech 3 charitativních akcí na Dni døeva a medu
15:40 hod. Vystoupení kapely Big band Chrudim
17.00 hod. Ukonèení 5. roèníku Dne døeva a medu
14.45 hod. MAS - vyhlášení vítìzù èasopisu Hlinecký Strakáèek a ze Zpravodaje MAS Hlinecko

Po celý den:

Døevìný hrací koutek pro dìti
Pøedvádìní hasièské techniky, pro dìti - dovádìní v pìnì - pøed Orlovnou
Jízda na døevìném voru po øece Chrudimce
Vyøezávání døevìné sochy, øezbáø Martin Šustr - pøed Orlovnou
Kouzelník Standa a jeho balónkový stánek (výtìžek putuje na dobroèinné úèely)
Soutìž Nejlepší medová dobrota (výtìžek putuje na dobroèinné úèely)
Profesionální stromolezec a døevorubec, ukázky v 11.00 h,13.00 h a 15.00 h, v prùbìhu
dne možnost vyzkoušet pro veøejnost
Tradièní jarmark v prostoru Betléma a pøed Orlovnou
Stánek Èeského rozhlasu - pøed Orlovnou

drevo

Dále mùžete navštívit místní kavárnu, tkalcovnu, restauraci, cukrárnu. Projít Betlém s prùvodci, nakoupit suvenýry nebo navštívit Turistické informaèní centrum. Na Betlémské návsi mùžete dìtem nechat dìtem namalovat obrázek na oblièej, vyrobit si døevìný suvenýr, prohlédnout si výstavu døevìných plastik, vyzkoušet trampolínu, vidìt práci na kolovrátku, ukázky øemesel apod. Mùžete s dìtmi navštívit dìtské høištì. Po celou dobu akce bude zajištìno bezplatné WC.


 

Rozhovor

„Prostě jsme psali a hledali nová témata,“ vzpomíná na vznik lekavých povídek Zuby nehty Jiří Holub

Zuby nehty 200Po pěti letech opět vyšly Zuby nehty – lekavé povídky autorů sdružujících se v tvůrčí skupině Hlava nehlava. Aktuální vydání má nové ilustrace, nové dvě povídky, naopak jedna schází. I po nějaké době Zuby n...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Výstava kachlových kamen v ústeckém muzeu

kamna perexV předvečer prázdnin se otevřela v ústeckém muzeu další zajímavá výstava, aby návštěvníkům ukázala, jak člověk si z ohně udělal svého sluhu tím, že mu ohraničil prostor pro jeho činnost. Tato mimořádně rozsáhlá výstava k tématu kamnových kachlů a...

Z archivu...


Literatura

Nahlédněte do kavárny Kontakty vašeho mobilu

volane cislo existuje 200V nakladatelství Ikar vyšla skvělá kniha Milana Tesaře, jednoho ze tří scenáristů komiksu Zelený Raoul. Nese název Volané číslo existuje a je skvělou oddychovkou!

 

...

Divadlo

Jak si vedli němečtí divadelníci v Praze?

az k horkemu konci divadloAspoň trochu vstoupila do povědomí ta skutečnost, že v meziválečné Praze kvetlo dvojjazyčné písemnictví, české a německé (přesněji německo-židovské), velké zjevy jako Franz Kafka se již dávno staly nedílnou součástí pr...

Film

TRILOBIT 2019 s mottem „Na světle i ve stínu“ oslaví tvůrce filmové tvorby a nově udělí také diváckou cenu
trilobit 200Které filmové počiny letošního roku jsou ty nejhodnotnější? Na to odpoví další pokračování audiovizuálních cen TRILOBIT 2019, které vstoupí do svého 32. ročníku. V duchu letošního motta „Na světle a ve stínu“ vynese ty nejkvalitnější české...