Den dřeva a medu
Reklama
Banner
Banner

Den dřeva a medu

Email Tisk

Program:

10.00 hod. Zahájení 5. roèníku Dne døeva a medu
10.10 hod. Vyhlášení soutìže Døevìná fotka 2016
10.20 hod. Vyhlášení soutìže Øád hlinecké medové vaøeèky
10.30 hod. Vyøezávání døevìné sochy motorovou pilou, øezbáø Václav Vondra
11.10 hod. Pøedstavení divadelního spolku GT Hlinsko, na motivy pohádky pro dospìlé od V. Havla
11.50 hod. Døevìné soutìže pro veøejnost (pro dospìlé i pro dìti)
12.20 hod. Vystoupení kouzelníka Standy
12.40 hod. Vyøezávání døevìné sochy motorovou pilou, øezbáø Václav Vondra
13.15 hod. Vystoupení kata Pawouka, popravèí a muèící nástroje
13.40 hod. Medomet soutìž
14.00 hod. Pøedstavení Duhová pohádka
14.55 hod. Vyhlášení soutìže Nejlepší Medová dobrota
15:00 hod. Charitativní dražba døevìných soch, výtìžek putuje na dobroèinné úèely
15:30 hod. Pøedání výtìžku ze všech 3 charitativních akcí na Dni døeva a medu
15:40 hod. Vystoupení kapely Big band Chrudim
17.00 hod. Ukonèení 5. roèníku Dne døeva a medu
14.45 hod. MAS - vyhlášení vítìzù èasopisu Hlinecký Strakáèek a ze Zpravodaje MAS Hlinecko

Po celý den:

Døevìný hrací koutek pro dìti
Pøedvádìní hasièské techniky, pro dìti - dovádìní v pìnì - pøed Orlovnou
Jízda na døevìném voru po øece Chrudimce
Vyøezávání døevìné sochy, øezbáø Martin Šustr - pøed Orlovnou
Kouzelník Standa a jeho balónkový stánek (výtìžek putuje na dobroèinné úèely)
Soutìž Nejlepší medová dobrota (výtìžek putuje na dobroèinné úèely)
Profesionální stromolezec a døevorubec, ukázky v 11.00 h,13.00 h a 15.00 h, v prùbìhu
dne možnost vyzkoušet pro veøejnost
Tradièní jarmark v prostoru Betléma a pøed Orlovnou
Stánek Èeského rozhlasu - pøed Orlovnou

drevo

Dále mùžete navštívit místní kavárnu, tkalcovnu, restauraci, cukrárnu. Projít Betlém s prùvodci, nakoupit suvenýry nebo navštívit Turistické informaèní centrum. Na Betlémské návsi mùžete dìtem nechat dìtem namalovat obrázek na oblièej, vyrobit si døevìný suvenýr, prohlédnout si výstavu døevìných plastik, vyzkoušet trampolínu, vidìt práci na kolovrátku, ukázky øemesel apod. Mùžete s dìtmi navštívit dìtské høištì. Po celou dobu akce bude zajištìno bezplatné WC.


 

Rozhovor

„Inspiraci nacházím v každodenním životě,“ říká Daniel Barták, který uspěl v naší literární soutěži u poroty i čtenářů

daniel bartak literarni soutezNa jaře letošního roku jsme vyhlásili literární soutěž. Soutěžící měli napsat erotickou povídku. Je pravdou, že hned na počátku si porotci museli vyjasnit i to, co je ještě erotika a co už je za hranou… V ...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Česká osudová data 1945, 1968, 1969, 1989

vyr 200Historické milníky nedávné české historie, roky 1945, 1968, 1969, 1989, připomínají Česká centra výstavou s názvem Česká osudová data. Kurátorka Dana Kyndrová se rozhodla pro výběr fotografií předních českých fotografů, kteří zachytili př...

Z archivu...


Literatura

Nový Kotleta nasekal Velké problémy v malém Vietnamu

kotleta velke problemy200Nakladatelství Epocha udělalo na podzim radost všem příznivcům kvalitní české mladé krve s nejnovějším titulem Františka Kotlety Velké problémy v malém Vietnamu. Tahle řízná knížka by mohla mít dovětek „exkurze do vi...

Divadlo

Tak trochu jiný Jules Verne

julesverne 200Laterna magika v letošní sezoně obohatila svůj repertoár opět o jednu jedinou premiéru, na kterou se rozhodla vsadit veškeré své technické i umělecké trumfy. Výsledkem tohoto absolutního tvůrčího nasazení měla být inscenace s vysoce inova...

Film

Kritická dokumentární tvorba se stává riskantním podnikem

edp perexVe dnech 3. – 9. března 2018 se uskuteční EAST DOC PLATFORM, největší akce pro dokumentární tvůrce ve střední a východní Evropě. Během týdne se v Praze potká světová špička filmových profesionálů, distributorů, televizních a festi...