Den dřeva a medu
Banner

Den dřeva a medu

Email Tisk

Program:

10.00 hod. Zahájení 5. roèníku Dne døeva a medu
10.10 hod. Vyhlášení soutìže Døevìná fotka 2016
10.20 hod. Vyhlášení soutìže Øád hlinecké medové vaøeèky
10.30 hod. Vyøezávání døevìné sochy motorovou pilou, øezbáø Václav Vondra
11.10 hod. Pøedstavení divadelního spolku GT Hlinsko, na motivy pohádky pro dospìlé od V. Havla
11.50 hod. Døevìné soutìže pro veøejnost (pro dospìlé i pro dìti)
12.20 hod. Vystoupení kouzelníka Standy
12.40 hod. Vyøezávání døevìné sochy motorovou pilou, øezbáø Václav Vondra
13.15 hod. Vystoupení kata Pawouka, popravèí a muèící nástroje
13.40 hod. Medomet soutìž
14.00 hod. Pøedstavení Duhová pohádka
14.55 hod. Vyhlášení soutìže Nejlepší Medová dobrota
15:00 hod. Charitativní dražba døevìných soch, výtìžek putuje na dobroèinné úèely
15:30 hod. Pøedání výtìžku ze všech 3 charitativních akcí na Dni døeva a medu
15:40 hod. Vystoupení kapely Big band Chrudim
17.00 hod. Ukonèení 5. roèníku Dne døeva a medu
14.45 hod. MAS - vyhlášení vítìzù èasopisu Hlinecký Strakáèek a ze Zpravodaje MAS Hlinecko

Po celý den:

Døevìný hrací koutek pro dìti
Pøedvádìní hasièské techniky, pro dìti - dovádìní v pìnì - pøed Orlovnou
Jízda na døevìném voru po øece Chrudimce
Vyøezávání døevìné sochy, øezbáø Martin Šustr - pøed Orlovnou
Kouzelník Standa a jeho balónkový stánek (výtìžek putuje na dobroèinné úèely)
Soutìž Nejlepší medová dobrota (výtìžek putuje na dobroèinné úèely)
Profesionální stromolezec a døevorubec, ukázky v 11.00 h,13.00 h a 15.00 h, v prùbìhu
dne možnost vyzkoušet pro veøejnost
Tradièní jarmark v prostoru Betléma a pøed Orlovnou
Stánek Èeského rozhlasu - pøed Orlovnou

drevo

Dále mùžete navštívit místní kavárnu, tkalcovnu, restauraci, cukrárnu. Projít Betlém s prùvodci, nakoupit suvenýry nebo navštívit Turistické informaèní centrum. Na Betlémské návsi mùžete dìtem nechat dìtem namalovat obrázek na oblièej, vyrobit si døevìný suvenýr, prohlédnout si výstavu døevìných plastik, vyzkoušet trampolínu, vidìt práci na kolovrátku, ukázky øemesel apod. Mùžete s dìtmi navštívit dìtské høištì. Po celou dobu akce bude zajištìno bezplatné WC.


 

Rozhovor

Pavla Koucká: Čeští rodiče mohou být inspirací pro jiné země

Pavla-Pavel-de ti1Pavla Koucká je psycholožka. Pracuje v azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. Dříve působila jako šéfredaktorka časopisu Psychologie dnes. Je spol...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

V kraji Vysočina přibyly letos čtyři nové kulturní památky

Vysocina 200Od začátku letošního roku přibyly na Vysočině čtyři nemovité kulturní památky. Jsou jimi kaple Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě, boží muka v Polné, náhrobek na hřbitově na Starém Městě v Telči a dva židovské domy v Třebíči. Nově prohlášené kult...

Z archivu...


Literatura

Scénář Lásky

scen 200Tato kniha mi nějakou chvíli ležela, nebo spíš stála v knihovně a čekala, až na ni přijde řada. Já totiž mívám období. Období thrillerů, detektivek, dobrodružné literatury, romantiky apod. A já byla zrovna v jiném období než romantickém, a tak jsem t...

Divadlo

Dokonalá svatba dostála svému názvu

svat 200Dokonalá svatba je situační komedie od britského autora Robina Hawdona, která se od roku 1994 hraje po celém světě. Je velmi aktuální a dokáže rozesmát nejeden sál. I ten ve Zlíně se velmi dobře bavil, za což bylo kromě herců zodpovědné i režisérské duo...

Film

Skončilo natáčení nové české komedie Teorie tygra

tygr200Od 4. srpna do 15. září proběhlo natáčení české komedie Teorie tygra režiséra Radka Bajgara. Film se realizoval především v malebné krajině na jih od Prahy - v blízkosti tří řek: Vltavy, Berounky a Sázavy. Příběh vypráví o veterináři Janovi (Jiří Bartoška)...