Záchrana a zpřístupnění fotografií Alexandra Paula

Záchrana a zpřístupnění fotografií Alexandra Paula

fotog 200Dne 15. října 2014 uloží Národní archiv do svých speciálně klimatizovaných depozitářů první část negativů, jejichž autorem je významný český fotograf Alexandr Paul.

 

 

Archiv obsahuje černobílé i barevné negativy, diapozitivy různých formátů (kinofilm, svitkové filmy, ploché filmy, skleněné desky), fotografie a další archiválie. Vznik archivu lze datovat počátkem roku 1931, kdy byla Alexandrem Paulem, Pavlem Altschulem a Františkem Illkem založena v Jungmannově ulici v Praze v paláci Adria agentura Press Photo Service, od roku 1941 fungující pod názvem Illek a Paul. V roce 1956 došlo k rozchodu společníků a atelier i archiv se rozdělil. Alexandr Paul se dál v atelieru v Adrii věnoval dokumentaci nemovitých i movitých památek.
Stav, v jakém se nyní archiv nachází, je odbornými restaurátory hodnocen jako havarijní. Uložený v garáži hospodářského objektu za Prahou, nemá zajištěny podmínky pro archivaci, tj. dlouhodobé uložení fotografických archiválií. Negativy, staré téměř 100 let, jsou uloženy v rozpadávajících se papírových sáčcích a krabičkách s kyselým pH. Významná část negativů je zhotovena na hořlavých podložkách a uložena spolu se skleněnými deskami v kartonových krabicích. Emulze většiny negativů vykazují postupující vyredukované stříbro a různá stádia rozkladu. K záchraně archivu byl ustaven spolek Archiv atelieru Paul, jehož péčí byl vypracován projekt Záchrana a zpřístupnění archivu Atelieru Paul. Záměrem je zastavení/zpomalení degradace originálních snímků, jejich uložení na bezpečném místě, vytvoření digitálních otisků pro zpřístupnění veřejnosti. Proto byla uzavřena depozitní smlouva s Národním archivem ČR jako partnerem s nejvyšší možnou mírou důvěryhodnosti pro zajištění archivu, a dohodnuto zpřístupnění výsledků badatelské práce prostřednictvím digitální badatelny.
Spolupráce Národního archivu se spolkem Archiv ateliéru Paul je výrazem snahy České republiky o zachování významného fotografického odkazu, který přispěje k bližšímu poznání naší historie.


Archiv atelieru Alexandra Paula (1907–1981), významného českého reportážního a dokumentárního fotografa, je v České republice výjimečným, autentickým souborem, vynikajícím žánrovou bohatostí, výtvarnou úrovní i vysokou technickou kvalitou. Dokumentuje téměř 100 let fotografického dění v Českých zemích a na Slovensku. Zachycuje kulturní události, architekturu, památky, reklamu z 30. let, sportovní reportáže, rozvoj  automobilismu, dobový život v ulicích, pražské divadelní scény (hlavně Osvobozené divadlo z let 1931–1938).
V roce 2008 se musel archiv ateliéru Alexandra Paula vystěhovat z provizorního místa svého uložení v paláci Platýz na Národní třídě v Praze. Archiv byl převezen do garáže hospodářského stavení za Prahou a jeho správce, Prokop Paul, začal třídit krabice s negativy. V té době vznikla myšlenka o uspořádání celého archivu a zachycení základních informací o Alexandru Paulovi, jeho začátcích a tvorbě v průběhu 20. století. Otevírání tajemných balíků odhalilo neuvěřitelné množství archivních dokumentů vypovídajících jak o ateliéru, Alexandru Paulovi samotném, tak také o celé fotografické rodině.
Jindřich Zelenka, se na počátku 20. století vyučil u fotografa Brunera-Dvořáka, ve 20. letech měl již zavedený fotografický atelier v Karlíně – FotoIDEAL Zelenka. U něho se A. Paul vyučil, stejně tak i jeho budoucí manželka Růžena, dcera Jindřicha Zelenky a její bratr Jindřich Zelenka mladší. V roce 1931 založil Alexandr Paul spolu s Františkem Illkem a s Pavlem Altchulem fotografickou agenturu Press Photo Service, která se ve 30. letech stala jednou z nejvýznamnějších.
Při vybalování krabic se objevila téměř nepoškozená výstava „Český barok“ z roku 1969. Její obnovená premiéra pod názvem „Alexandr Paul fotograf“ se konala v Topičově Salonu v létě roku 2012. Výstava inspirovala Muzeum fotografie a nových médií v Jindřichově Hradci, kde se pod názvem „Alexandr Paul – legenda české fotografie“ stala hlavní výstavou sezony 2013 (20.4.-31.12. 2013). Výstavy jsou výbornou příležitostí k prezentaci díla, ale stav negativů uložených v provizorním archivu se rychle zhoršoval.
Proto podal dne 20. června 2014 spolek Archiv ateliéru Paul žádost o grant. Krátce před tímto datem byla uzavřena depozitní smlouva s Národním archivem.

fotog 1

 


Výstavy
* 1933 ''Mezinárodní výstava sociální fotografie'', Skupina Fi-Fo, Praha, účast
* 1937 ''Fotografie odborníků'', Mánes, Praha, účast
* 1937 ''Staré umění na Slovensku'', Umělecká beseda, Praha
* 1938 ''Umění v Čechách 17. a 18. století'', Umělecká beseda, Praha
* 1939 ''Sto let české fotografie'', Uměleckoprůmyslové museum, Praha, účast
* 1957 ''L´art ancien et Tchécoslovaquie'', Paříž
* 1957 ''České barokní umění'', Mexiko
* 1958 ''Světová výstava v Bruselu''
* 1967 ''Světová výstava v Montrealu''
* 1969 ''Český barok ve fotografii Alexandra Paula'', Staroměstská radnice, Praha
* 1976 ''Barokní architektura'', křížová chodba Staroměstské radnice, Praha
* 1981 ''Umění doby posledních Přemyslovců'', Středočeské muzeum v Roztokách
* 2005 ''Osvobozené divadlo ve fotografiích Alexandra Paula'', Akademie věd ČR,Praha
* 2005 ''Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century'', Praha, účast
* 2008 ''Bruselský sen - československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let'', Brusel, GHMM Městská knihovna v Praze, Moravská galerie v Brně, účast
* 2012 ''Alexandr Paul - fotograf'', Topičův salon 17.7. – 17.8., Praha
* 2013 ''Alexandr Paul – legenda české fotografie'', Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 21.4. – 31.1.2014, Jindřichův Hradec

Publikace
* Šourek, Karel, ''Umění na Slovensku'', Melantrich (1938), 1326 reprodukcí
* ''Folk art in Pictures'', Artia (1953), 300 reprodukcí
* ''Slovenské lidové umění'', Tatran (1954), 1000 reprodukcí
* Mencl, Václav, Poche, Emanuel, ''Vzpomínky na Prahu'', Orbis (1954)
* ''Malerei auf volksmajolika'', Artia (1956)
* ''Architektura na Slovensku'', Tatran (1956)
* ''Folk Painting on Glass'', Artia (1958)
* ''Klasicistní architektura na Slovensku'', Tatran (1958)
* Santar, Jindřich, ''Světová výstava v Bruselu – EXPO 58'' (1958)
* Dvořáková, Vlasta, Menclová, Dobroslava, ''Karlštejn'', SNKLU (1965), 224 reprodukcí
* ''Homo Faber'', Akademia (1967), 262 reprodukcí
* Dvořáková, Vlasta, „Mistr Theodorik“,Odeon (1967), 37 reprodukcí
* Berger Vlastimil a kol., „Petr Brandl 1668 – 1735“ (1968), katalog, 203 reprodukcí
* Černý, František a kol., ''Dějiny českého divadla'', 4 díly, Academia (1968)
* ''Gothic Art'', Artia (1974)
* Kotrba, Viktor, ''Česká barokní gotika'', Akademia (1976), 80 reprodukcí
* Dekan, Ján, ''Velká Morava'', Tatran (1976)
* Pludek, Alexej, ''Český král Karel'', Panorama (1978)
* ''Prag'', (1978), 250 reprodukcí
* Stejskal, Karel a kol., ''Středověká nástěnná malba na Slovensku'', Odeon – Tatran (1978)
* Dekan, Ján, ''Velká Morava'', Tatran (1980), cizojazyčné
* Pelc, Jaromír, ''Meziválečná avantgarda a Osvobozené divadlo'', Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha (1981)
* Pelc, Jaromír, ''Zpráva o Osvobozeném divadle'', Práce, Praha (1982)
* Janáček, Josef, kol., ''Umění doby posledních Přemyslovců'', Středočeské muzeum v Roztokách (1982)
* Skýbová, Anna, ''České královské korunovační klenoty'', Panorama (1982)
* Benešová, Marie, ''Česká architektura v proměnách dvou století 1780 - 1980'', SPN (1984)
* Pelc, Jaromír, ''Osvobozené divadlo'', Mladá fronta, Praha (1990)
* Kramerová, Daniela, Skálová, Vanda a kol, ''Bruselský sen - československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let'', Arbor Vitae, (2008)
* Kramerová, Daniela, ''cizojazyčný průvodce výstavou Bruselský sen - československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let'', Arbor Vitae (2008)

Reference
• Šetlík, Jiří, Nový, Otokar, Cubr-Hrubý-Pokorný, Praha 1962
• Dufek, Antonín, XXIII. Osvobozené divadlo Alexandra Paula, Technický magazín, 1977, č.1, str. 36-39
• Šálek, Petr, Alexandr Paul – monografie,. Praha 1981, diplomová práce
• Jaromír, Pelc, Meziválečná avantgarda a Osvobozené divadlo, Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha 1981
• Krása, Josef, Pocta Alexandru Paulovi, Umění XXX, 1982
• Jaromír, Pelc, Zpráva o Osvobozeném divadle, Práce, Praha 1982


• Jaromír, Pelc, Osvobozené divadlo, Mladá fronta, Praha, 1990
• Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 2006, str.580
• Vilgus, Petr: České ilustrované časopisy mezi roky 1918–1945 na příkladu Pražského ilustrovaného zpravodaje a Pestrého týdne 2007
• Okruhy otázek pro magisterské zkoušky z dějin fotografie [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ateliér reklamní fotografie, rev. 2008-02-20
• Pospěchová, Eva, Documenta Bohemiae Artis Phototypica „Vlasti služ! I svou fotografií!“. In: Ve službách českých knížat a králů (kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana), Kosmas, Praha 2013

 


 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

Přišel jsem na to, že i s harfou se dají dělat šílené věci, říká Michal Matejčík

michal matejcik perexVídeň, Hamburg, Berlín, Sapporo, New York... To jsou alespoň některá z měst, kde koncertoval slovenský harfista Michal Matejčík. Respekt mu zajistily precizní hra a originální úpravy skladeb různých stylů, což vyvrcholil...

Hledat

Chaty s osobností

Z archivu...

Čtěte také...

Blíží se LUHOvaný Vincent aneb potkáme se u pramene

luhovany vincent 200Festival uprostřed lázeňské sezony je místem pro živé umění všech žánrů. LuhovanýVincent sebevědomě zakotvuje v Luhačovicích a akcentuje umění ve veřejném prostoru. Město ožívá kulturou!

...

Literatura

Atomka opět přináší velmi zajímavé téma

atomka 200V nakladatelství XYZ ve společnosti Albatros Media vydali v říjnu knihu Atomka s dalším případem komisaře Francka Sharka a Lucie Henebelleové. Pusťte se do něj i vy!

 

...

Divadlo

Je tanec vaše vášeň? Pak vás zveme na TANCESSE 2012

altV květnu 11.-13. května Brno opět ožije tancem a pohybem.  Již počtvrté se sem sjedou soubory z nejrůznějších končin republiky.  Zahraniční hostem festivalu bude soubor z Polska Akro Dance Theatre Torun. Festival pořádá

Film

Filmy z karlovarského festivalu

54kviff 200Letošní karlovarský filmový festival skončil a oceněné tituly jsou již známy. Nebudu se k nim vracet, protože zajímavější než snímky ze soutěžních sekcí, zpravidla druhořadé, méně přínosné i přitažlivé, jsou díla uváděná mimo soutěž. Soustředí...