Mory Kante: “Věc, kterou bych chtěl změnit je konec chudoby a hladu v Africe a ve světě”

Mory Kante: “Věc, kterou bych chtěl změnit je konec chudoby a hladu v Africe a ve světě”

Tisk

mory kante 200Nepřehlédněte tento unikátní rozhovor s interpretem s názvem Mory Kante, který je headlinerem pražského Respect festivalu, ale obohatí vás informacemi o Africe, jejich hudbě i problémech. Sám Mory Kante vystoupí v České republice poprvé a z celého rozhovoru je patrné, že se moc těší!Vystoupení na Respect festivalu je vaše první v České republice. Těšíte se zde? Jak dlouho tady budete? Jaká jsou vaše očekávání?

Ano, můj pražský koncert bude prvním vystoupením v tomto městě a moc se těším, jak přijedu a budu pro vás hrát. Jsem si jistý, že si to společně moc užijeme.

Chystáte na tento festival něco speciálního? Jste rád, že budete headlinerem? Jaká byla vaše reakce na hraní zde?

Moje show je založena na albu La Guineenne, které mi vyšlo loni u francouzského labelu Discograph. La Guineenne je má pocta ženám v Guinei, Africe a celém světě. Jsou páteří naší společnosti – drží pohromadě rodinu a právě tímto způsobem se můžeme posunout dál.

Jsem poctěn, že jsem byl vybrán jako jeden z headlinerů tohoto festivalu. Těším se, až objevím další umělce, kteří zde budou také vystupovat.

Jak často koncertujete v Evropě? Máte rád tento kontinent?

Koncertoval jsem v Evropě od raných 80. let a mnohokrát jsem vystupoval ve všech zemích západní Evropy. Evropu zbožňuji – právě na začátku 80. let jsem se přestěhoval do Paříže a narodila se zde většina mých dětí. Mám rád cestování a objevování nových míst a skrz moji hudbu můžu lidem ukázat něco z mé vlastní kultury.

Co je nejcharakterističtější na africké hudbě? Můžete nám říct něco o typických afrických hudebních nástrojích?

V Africe je hudba nedílnou součástí každodenního života. Je částí náboženských ceremoniálů, společenských rituálů, atd. Různě písně a rýmy se používají k základním životním událostem (narození, dosažení plnoletosti, svatby, smrti). Nebo se tradičně hudba používala k uzdravení nemoci, přivolání deště a při náboženských tancích.

Já jsem Griot a v naší kultuře je zaznamenána a předávána historie Griotů v průběhu věků. Griotům byla dána hudba s tím významem, aby přitahovala lidi a pomáhala jim předávat informace. Hudba je svázaná s věcmi, které jsou nejdůležitější pro blaho lidí.

Tradiční griotské nástroje, který používám při své show, jsou kora a balafon. Balafon byl první nástroj, na který jsem se učil hrát. Nyní na něj na koncertech nehraji a doprovází mne kora, která je mým hlavním nástrojem.

mory kante2

Jak jste již zmínil výše, Vaše poslední album La Guinéenneje o ženách. Proč? Co jste tím chtěl dokázat?

Jedná se o všechny guinejské ženy. Jejich krása, jejich odhodlání, jejich odvaha, jejich inteligence. Vyrůstal jsem na zádech své matky a babičky. Položily mě, když přišly na místo, protože Griotové chodí od vesnice k vesnici. Moji strýcové hráli a nesli s sebou můj malý balafon. Viděl jsem věci z pohledu afrických žen. Co dělají na polích, pěstují sladké brambory. Melou proso a maniok. Chodí k řece čerpat vodu a své děti mají na zádech. Večer vaří na ohni. Viděl jsem všechno to utrpení. Přemýšlel jsem o své matce, o ženách; o všem, co dělaly během kolonizace do nezávislost;, o těchto ženách, které bojovaly v africké první linii. Tyto ženy jsou na špici rozvoje  v naší zemi. To je důvod proč zpívám jejich modlitby. Ony daly život dětem, staly se jejich strážnými anděly, učily je jak chodit a mluvit, nechaly je tančit na svých kolenou, pomohly jim stát se muži... Klobouk dolů před ženami!

Myslíte si, že váš příchod do skupiny Rail Band změnil váš život? Proč? Vaše píseň Yeké Yeké je přes čtvrtstoletí stará. Myslíte si, že v dnešní době je stále místo pro hit jako byl tento? Co si o tom myslíte?

The Rail Band Hotel Buffet de la Gare de Bamako byla jedna z mnoha zkušeností mého života. V době, kdy jsem se k nim přidal, jsem byl velmi mladý a byl jsem poslán do Bamako mou mámou, abych dokončil svůj griotský trénink. Měl jsem svou vlastní skupinu The Appolos (pojmenovanou po raketě letící na Měsíc) – byli jsme jednou z nejpopulárnějších skupin, které hráli na svatbách – některé ženy by odmítly svatbu, kdybychom jim nehrály na svatbě – to byly časy! Ředitel Rail Bandu přišel k mé tetě, se kterou jsem žil a která dozírala můj trénink, a zeptal se jí, jestli se mohu připojit k Rail Bandu – nejprve jsem nechtěl, ale nakonec jsem souhlasil. Začal jsem jako hráč na balafon, ale pak jsem se vypracoval na hráče na koru, kytaristu a zpěváka. Byla to skvělá životní zkušenost.

Úspěch Yeké Yeké byl pro mě velkým překvapením. Píseň se ukázala jako nadčasová. Dnes se stále používá ve filmech, reklamách a hrají ji v mnoha zemích po celém světě. V roce 2011 za mnou přišel DJ ze skupiny Loverush UK!  a zeptal se mě, jestli může udělat remix této písně. Byl v Anglii velmi úspěšný i po 25 letech od svého prvního úspěchu v hitparádách – byl vybrán jako první nejlepší dance track v Anglii za rok 2011 (byl v hitparádě 37 týdnů) a umístil se v 20 dalších zemích. Nikdy tím nepřestanu být překvapen. Slibuji, že na svém koncertě zahraji Yeké Yeké a budeme moci společně sdílet tento zážitek!

Můžete popsat váš obyčejný den? Jaké jsou rozdíly v žití v Africe a Francii?

Když jsem ve své zemi, v Guineji, jsem velmi zaneprázdněný – vystavěl jsem kulturní centrum a nahrávací studio. Trávím hodně času výzkumem našich tradičních rytmů - hodně z nich je mimo Afriku stále neznámých. Začal jsem připřavovat nové album, které vyjde příští rok.

Když jsem v Evropě, jsem také zaneprázdněn – vystupováním a cestováním, děláním rozhovorů a trávením času s mou ženou a dětmi.

mory kante 3

Vaše rodina je plná muzikantů. Kdo si myslíte, že vás nejvíce ovlivnil?

Hudba je naše rodinná kultura, hodně nás hraje a zpívá. Po mnoho generací to tak bylo, protože jsme Grioti. Všichni se snažíme o to nejlepší, abychom předali naše hudební dědictví společnosti celého světa. Všichni jsme rádi, když vidíme lidi z jiných států, kteří hrají svou hudbu a ve své národní hudbě jsou ovlivněni našimi africkými nástroji a muzikanty. Ukazujeme, že africká hudba je součástí univerzálního jazyka hudby a všichni ji mohou sdílet a užít si ji.

Co je nejdůležitější věc ve vašem životě? Jaké jsou vaše nejlepší povahové vlastnosti? Kdybyste mohl v životě změnit jednu věc, jaká by to byla a proč?

Nejdůležitější je v mém životě má rodina. Je těžké říci, jaká je má nejlepší vlastnost, ale rád si myslím, že je to právě to, že se snažím pomáhat lidem ve světě, aby lépe porozuměli mé kultuře. První věc, kterou bych chtěl změnit, je konec chudoby a hladu v Africe a ve světě – je to velký problém, který musíme překonat, aby se náš kontinent mohl rozvíjet. Hladový člověk není svobodný člověk! Byl jsem F.A.O (Food & Agriculture Organization Spojených států amerických) jmenován jako velvyslanec dobré vůle, abych pomáhal lidi informovat o těchto problémech. Pracuji s lidmi z různých zemí, cestuji do různých zemí, abych podpořil lidi k tomu, aby si pomohli navzájem. Celý svět se potřebuje mobilizovat proti hladu a chudobě.

Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům a lidem v naší republice?

Těším se na hraní pro vás a doufám, že přijdete objevit mou hudbu. Užijeme si to!

Děkuji za rozhovor a přeji jen to nejlepší!

mory kante 4
ORIGINAL - Interview Mory Kante

The show at Respect Festival is your first in the Czech Republic. Are you looking forward to our republic? How much time will you spend here? What are your expectations?

Yes, my show in Prague will the first time I perform in your city and I am very much looking forward to coming and playing my music for your public. I am sure we will all have a good time together.

Are you preparing something special for this festival? Are you glad that you are a headliner?What was your reaction to playing there?

My show is based on my album La Guineenne which was releaed last year on the French label Discograph. La Guineenne is my homage to the women of Guinea, of Africa and the world. They are the backbone of our society – they hold the family together and this way we can all move forward.

I am honored to have been selected as one of the headliners of this festival. I am looking forward to discovering the other artists who will also be performing.

How often do you concert in Europe? Do you like this continent?

I have been making concerts in Europe since the early 1980’s and have perfomed in all of the Western europen countries many, many times. I like Europe a lot – in the early 1980’s I moved to Paris and most of my children were born there. I like to travel and discover new places and through my music show them a little about my own culture.

What is the most characteristic in african music? Could you tell us something about typical african musical instruments?

In Africa music is a vital part of everyday life in Africa. It is a part of religious ceremonies, social rituals, etc.. Various songs or rhythmes are used for the principal events in a person's life (birth, coming of age, marriage, and death). In or tradition music was used for curing the sick, bringing rain, and religious dances. I am a Griot and in our culture the Griots have recorded our history and passed it down oraly through the ages. The Griots were given music as a means to attract the people and help in passing on the informations. Music is ultimately tied to the things that are most important to the welfare of the people.

The traditional Griot instruments that I use in my show are my Kora and the balafon. The balafon was the first instrument I learned to play – I don’t play it in oncert now as it accompagnies the Kora which is my main instrument.

Your last album La Guinéenne is about woman. Why? What did you want to prove by it?

I’m talking about all Guinean women. Their beauty, their passion, their courage, their intelligence. I grew up on my mother and my grandmother’s backs. They took me down when they arrived in a place, because griots go from village to village. My uncles played and they brought along my little balafon. I saw things from an African woman’s point of view. What they do in the fields, planting yams. Grinding millet and cassava. Going to the river to draw water, their baby on their back. In the evening, doing the cooking, with the smoke from the wood fire. I saw all that suffering. I thought about my mother, about women, about everything they did during colonisation until independence, about those women who fought on Africa’s front line. These women are at the cutting edge of development in our country. That’s why I sang their praise. They give birth to children, become their guardian angels, teach them how to walk and talk, let them dance on their knees, help them to become men… Hats off to women!

Do you think that your arrival to band Rail Band has changed your life? Why? The song Yeké Yeké is above a quarter of a century old. Is there nowadays space for such a hit? What is your opinion about this?

The Rail Band Hotel Buffet de la Gare de Bamako was one of the many experiences I lived in my life. At the time I joined I was very young and had been sent to Bamako by my mother to complete my Griot training. I had my own band - the Appolos (names after the space ship that went to the moon) – we were one of the most popular band for playng weddings – some women woud refuse to get married unless we played at the wedding – those were the days! The Rail bad director Tidiane Kone came to my aunt with whom I was living and following my training – and asked them if i could join te rail Band – at first I did not want to ut in the end I agreed. I started as a balafon player but then advaned to kora layer, guitarist and then singer. It was a great experience in my life.

The success of Yeke Yeke came as a big surprise to me. The song has proved to be timeless. It still today being used in movies and advertisements and gets played in many coutries around the world. In 2011 an English DJ team Loverush UK! came to me and asked to do a remix of the song – it was so successful in England that 25 years after its first success in the charts – it was selected as the #1 dance track in the UK for 2011 (37 weeks in the charts) and it charted in about 20 other countries. I never cease to be surpised. I promise I will play my song Yeke Yeke in my show so we can all share the experience together.

Can you describe your regular day? What are differencies about living in Africa compared to living in France?

When I am in my country Guinea I am very busy – I have built a cultural center and recording studio. I spend a lot of my time reserching our traditional rhythms – so many of them are still unknown outside of Africa. I start to prepare for my next album which will come out next year.

When I am in Europe I am also busy – performing and traveling, doing interviews and spending time with my wife and children.

Your family is full of musicians. Who do you think have you benefited the most?

Music is our family culture, we are so many play instruments and sing. It has always been this way from very many generations – as we are Griots. We all try our best to make our African musical heratige known throughout society and the world. We all share the benefit when we see that people from other countries are now playing our music and including our African instruments and musicians in their owm cultures music. We have shown that our African music is part of the universal language of music for everyone to share and enjoy.

What is the most important thing in your life? What are your best personal qualities? If you could change one thing in the world, what would it be and why?

The most important thing in my life is my family. Its hard to say what ones own best qualities are but I like to think it is that I try to help the people of the world to understand better my culture. The first thing I would change is to end poverty and hunger in Africa and he world – it is a very big problem we have to overcome to develope our continent. A hungry man is not a free man! I was appointed as a Goodwill Ambassador by the F.A.O. (Food & Agriculture Organization of the United Nation) to help them make people aware of these problems. I work with people of different cultures and l travel to different countries to encourage people to help each other. The whole world needs to mobilize against hunger and poverty.

Do you want to tell something to our readers and people in our republic?

I look forward to playing for you and hope that you will come to discover my music. We will have some fun!

Thank you for a interview and have a great time!

AUTHOR PHOTO: Marc Ribes


 

PřihlášeníRomán Všechny naše životy je skvělé čtení na léto. Je snazší žít životy druhých, než ten vlastní

Jako závan letního vánku, který nese chvíle pohody, přátelské atmosféry a příslibu blížících se prázdnin. Takový je román „Všechny naše životy“ od francouzské spisovatelky Sophie Astrabie. Pohladí vás po duši a zahřeje u srdce. Nemusíte nad ním hlouběji přemýšlet, stačí se jen nechat unášet jeho jemným kouzlem. Co si více přát, když si potřebujete prostě jen odpočinout a uvítáte společnost nenáročné a milé knihy.

Setkání s C. G. Jungem poskytlo nakladatelství Portál. Schůzka je to parádní!

Pokud patříte mezi příznivce C. G. Junga, nová knížka z nakladatelství Portál bude pro vás opravdovou lahůdkou, která vám rozzáří oči. Publikace přináší výběr z Jungovy tvorby i pozůstalosti, ale i vzpomínky jeho blízkých či dalších osob, které se s ním setkaly a spolupracovaly. Knížka je velmi pestrá a zajímavá, můžete se k ní opakovaně vracet. Já jsem neskutečně nadšená, protože patřím mezi velkou obdivovatelku Junga a takovou knihu jsem si nemohla nechat ujít.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Sny se mi plní, říká Taťána Kročková, autorka knihy Tajemství snů a jak ho rozluštit

Taťána Kročkováá (1)Zatímco její první kniha se jmenuje Tajemství snů a jak ho rozluštit, která vyšla v minulých dnech, její další připravovanou publikací by měl být tentokrát - román. To o sobě v následujícím rozhovoru prozradila Taťána Kročková, zá...

Výchova štěněte – ideální příručka nejen pro nováčky!

Nakladatelství Kazda vydalo v únoru úžasnou praktickou příručku Výchovu štěněte od trenérky psů Kathariny Schlegl-Koflerové. Pokud si plánujete pořídit malé chlupaté štěstí nebo vás zajímají aktuální trendy ve výchově štěňátek, tato kniha je pro vás nutnost!

Čtěte také...

Na dráhu modelky se rozhodně nechystám, říká Soňa Drábková

sona perexOkatá a sympatická černovláska. Tak lze charakterizovat Soňu Drábkovou, která v minulých týdnech pózovala Robertu Rohálovi. Společně vytvořili fotografickou kolekci, jejíž vernisáž proběhne začátkem příštího roku v Kroměříži. Zatímco v případě ...


Literatura

Diana Mašlejová a jej kniha Maják Mojím cieľom nie dať presný návod

majak perexV marci, ktorý je mesiacom kníh, som si pre vás pripravila rozhovor s mladou slovenskou poetičkou a prozaičkou Dianou Mašlejovou. S touto mladou dámou plnou elánu som sa stretla ešte v decembri minulého roku po vydaní jej novej knihy poviedok

Divadlo

Nový počin souboru Kašpar: Baterka Miki

baterka miki 200Divadlo v Celetné má na kontě další premiéru. V úterý 19. února divadelní soubor Kašpar odehrál poprvé v České republice monodrama Baterka Miki. Hra z pera současné francouzské spisovatelky je neotřele pojaté vyprávění. Není ovšem na...

Film

Spletenec vztahů v Batalionu
ImageNejedná se o slavný němý film z roku 1927 režiséra Přemysla Pražského, ale jeho zvukovou “předělávku”. Ovšem o kvalitách tohoto o 10 let staršího díla nemůže být pochyb. Inspirace německým kammerspielem už tady není t...